پایه


پایه تک شاخ چپ

پایه تک شاخ چپ

6,000 تومان

پایه تک شاخ راست
پایه چرخ خیاطی راسته دوز
پایه چین پشت پیچ دار
پایه چین دو تیکه

پایه چین دو تیکه

25,000 تومان

پایه چین سوزنی

پایه چین سوزنی

20,000 تومان

پایه خطکش دار 4 میل
پایه خطکش دار 6 میل
پایه دوخت راسته دوز با فاصله 3 میل
پایه دوخت راسته دوز با فاصله 8 میل
پایه مغزی تک شیار
پایه نیش

پایه نیش

15,000 تومان

;
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت